Neem contact met me op als je geïnteresseerd bent in (het gebruik van) mijn beelden.

Algemene Voorwaarden Cursussen en Workshops

Versie 1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 Januari 2017.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer: PerfectPictures.nl, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • cliënt: degene die deelneemt aan een cursus en/of workshop.
 • diensten: alle door opdrachtnemer aan de cliënt in het kader van de cursus of workshop geleverde producten en diensten waaronder advies, cursus, workshop en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van cliënt zijn verricht.
 • opdrachtnemer en cliënt tezamen te noemen: partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert aan cliënt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de cliënt zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van cliënten voor wat betreft cursussen en workshops. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen worden.
 • Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop voor een vastgestelde datum komt tot stand door het schriftelijk indienen van een inschrijfformulier/aanvraagformulier door cliënt. Aanmelding kan zowel via de post als per e-mail als door het invullen van een inschrijfformulier op de website geschieden. Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cliënt een bevestiging van inschrijving door opdrachtnemer per e-mail of per post.
 • Met aanmelding/inschrijving verklaart cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops PerfectPictures.nl.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

 • Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
 • Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • Opties zijn geldig tot zeven (7) dagen voor de aanvang van de cursus c.q. workshop.

Artikel 4: Annulering en wijziging

 • Annulering van een cursus c.q. workshop door een cliënt dient uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven of de datum van het e-mailbericht geldt als bepalend betreffende de aanzegdatum.
 • Annulering is kosteloos tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Bij latere annulering is cliënt 100% betaling verschuldigd.
 • Tijdens of gedurende de cursus c.q. workshop is annuleren niet mogelijk. Cliënt is alsdan 100% betaling verschuldigd.
 • Bij het niet verschijnen van de cliënt wordt geen restitutie verleend en is de cliënt 100% betaling verschuldigd.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen c.q. workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5: Betaling

 • De cliënt dient het cursus- c.q. workshopgeld uiterlijk een dag voor de aanvang van de cursus c.q. workshop te voldoen, tenzij een machtiging voor automatisch incasso is afgegeven of indien uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen met opdrachtnemer. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt deze overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan cliënt er geen aanspraak meer op maken. Alsdan is de gehele vordering opeisbaar.
 • Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Indien cliënt een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvangt cliënt geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.
 • Indien cliënt met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval cliënt een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.
 • Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,– komen volledig voor rekening van cliënt. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 6: Wijziging en annulering door cliënt
Annulering door cliënt kan tot uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de door ons bevestigde aanvangsdatum van de cursus c.q. workshop, daarna is de cliënt het volledige cursusgeld c.q. workshopgeld verschuldigd.

Artikel 7: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer

Indien zich minder dan vijf (5) cliënten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren, in welk geval de betaalde cursus- en/of workshopkosten volledig zullen worden gerestitueerd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cliënt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cliënt zelf.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enige schade door een medecliënt als gevolg van het onderling gebruik van apparatuur voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cliënt.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cliënt na de cursus, workshop, training of opleiding met de opgedane kennis doet.
 • Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.
 • Mocht een hernieuwde uitvoering van de cursus c.q. workshop niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan cliënt ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Aan de inhoud van een folder, nieuwsbrief, brochure of websitetekst kunnen door cliënt geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
Bij wanbetaling en/of wangedrag kan opdrachtnemer cliënt altijd weigeren of wegsturen. Cliënt ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 • Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 • Cliënt is gehouden de stukken op eerste verzoek aan opdrachtnemer te retourneren, bij overtreding zoals bedoeld in hiervoor in artikel 10 genoemde bepaling van deze algemene voorwaarden op straffe van een boete van € 450,– per dag.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Uitvoering van de overeenkomst

 • Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus c.q. workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus c.q. workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus c.q. workshop, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende cursus c.q. workshop aan te bieden, heeft cliënt recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld c.q. workshopgeld.
 • Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de cursus c.q. workshop tussentijds te wijzigen. Aan de folder, nieuwsbrief, brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de cliënt, respectievelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer uit zijn verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 13: Klachten – geschillen

 • Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.
 • Het indienen van een klacht ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 • Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 14: Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 16: Overige bepalingen
Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cliënt verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden cursussen en workshops PerfectPictures.nl.

 

Als je vragen hebt over deze Algemene Voorwaarden, kun je contact met me opnemen:

PerfectPictures.nl
Peter Janssens
Hamelenburg 44
2135 ER Hoofddorp
tel 06 5025 5826
https://perfectpictures.nl/